Oficjalny Regulamin Lokalu

Warunki i zasady korzystania z Jack Pub'u

Regulamin JACK PUB’u
Akceptacja Regulaminu jest obligatoryjna, wejście na teren Jack Pub’u oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest na naszej stronie internetowej pod adresem: www.jackpub.net/regulamin/ oraz wywieszony na drzwiach wejściowych i dostępny na życzenie, przy barze. Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 01.10.2021r.

§1. Prawo wstępu do lokalu oraz warunki zachowania porządku

1. Osoby korzystające z lokalu Jack Pub oraz uczestniczące w imprezach organizowanych przez Jack Pub, mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren lokalu (w tym parking i ogródek) jest jednoznaczne z jego akceptacją.
2. W celu zapewnienia klientom lokalu bezpieczeństwa oraz komfortu, Jack Pub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu, każdemu, kto swoją postawą lub zachowaniem nie odpowiada standardom obowiązującym w lokalu. Dotyczy to również osób umieszczonych na pisemnych listach gości, posiadających ogólnodostępne zaproszenia a także osób posiadających karty VIP lub posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących.
3. O wejściu na teren Jack Pubu decyduje wyznaczony pracownik lokalu lub pracownik ochrony lokalu, pracownicy mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu lub wyprosić klienta w przypadku zachowania klienta lub grupy klientów, godzącego w przyjęte standardy. Pomimo, że dalecy jesteśmy od jakiejkolwiek segregacji i wyciągania odpowiedzialnościu zbiorowej za zachowanie jednostek o tyle w przypadku zachowań zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi, zastrzegamy sobie prawo wyproszenia danej grupy klientów.
4. Do Jack Pub’u nie będą wpuszczane osoby poniżej 18 roku życia, nieposiadające dowodu tożsamości, osoby nietrzeźwe lub mogące znajdować się pod wpływem innych środków odurzających a także osoby zachowujące się niestosownie i wulgarnie. Podobne ograniczenia dotyczą wszystkich osób, które w przeszłości zostały wyproszone z lokalu w związku z łamaniem Regulaminu.
5. Wyznaczony pracownik lub pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania każdego gościa w celu potwierdzenia wieku. Jack Pub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej. Pierwszeństwo wstępu do lokalu mają członkowie zespołu, posiadacze opasek VIP i posiadacze kart członkowskich VIP.
6. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy oraz ochrona lokalu mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku gdy ilość osób w lokalu, przekracza maksymalnie dozwoloną ilość osób mogących przebywać na terenie lokalu.
7. Osoby przebywające w lokalu mają obowiązek stosowania się do wszelkich zaleceń pracowników i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
8. Zabrania się wnoszenia na teren Jack Pubu’u:
- własnego jedzenia i jedzenia zakupionego poza Jack Pub’em;
- napojów zakupionych poza Jack Pub’em;
- alkoholu zakupionego poza Jack Pub’em;
- środków odurzających oraz innych substancji, których posiadanie i rozpowszechnianie jest zabronione prawnie;
- broni palnej i gazowej, noży i innych ostrych przedmiotów;
- wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych;
- wszekich innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia innych;
- zabronione jest wprowadzanie lub wnoszenie do wnętrza lokalu zwierząt. Na zewnątrz lokalu udostępnione jest dydykowane miejsce dla zwierząt z wodą i karmą gdzie możliwe jest pozostawienie zwierzęcia. Za wprowadzone na teren lokalu zwierze, całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponosi jego właściciel.

9. Pracownik ochrony lub wyznaczony pracownik ma prawo zażądać od klienta okazania zawartości torebki lub plecaka oraz zawartości kieszeni odzieży.
Klient ma prawo odmowy poddania się w/w, kontroli, jednak w takiej sytuacji Jack Pub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu gościa na teren lokalu i/lub konieczność natychmiastowego opuszczenia przez klienta terenu Jack Pubu.
10. Osoby w stanie upojenia alkoholowego lub mogące znajdować się pod wpływem innych środków odurzających, które swoim zachowaniem naruszają spokój w lokalu, dezorganizują pracę lub łamią Regulamin Jack Pub’u zostaną wyproszone z lokalu. Pracownik lokalu ma prawo żądać, aby klient dopuszczający się łamania Regulaminu, lub łamiący go w przeszłości, opuścił teren lokalu niezwłocznie. W przypadku niezastosowania się przez klienta do żądania pracownika, o zdażenie zostaną poinformowane stosowne służby.
11. Osoby dopuszczające się jakiejkolwiek agresji na terenie Jack Pubu otrzymają całkowity i dożywotni zakaz wstępu do lokalu.

§2. Warunki obsługi oraz odpowiedzialność klienta

1. Jack Pub jest obiektem monitorowanym całodobowo, wizerunek każdego gościa lokalu jest utrwalany na okres do 30 dni, chyba, że zachodzą okoliczności określone prawem, wymagające przekazanie wizerunku lub nagrań określonym służbą.
2. Za szkody wyrządzone w Jack Pub’ie odpowiada sprawca bądź sprawcy.
3. Zabrania się organizacji akcji promocyjnych, reklam oraz zbiórek pieniężnych na terenie Jack Pub’u bez zgody kierownictwa lokalu.
4. Zabrania się: wchodzenia na stoliki, sofy, scenę, stoły do gier; wstępu w miejsca przeznaczone wyłącznie dla pracowników; oraz wstępu na zaplecze lokalu!
5. Zabrania się wychodzenia poza teren lokalu z przedmiotami stanowiącymi własność Jack Pub’u
6. Opłata/kaucja za rozbite lub wyniesione szkło wynosi: kufel-5zł, kieliszek-5zł, szklanka-20 zł.
7. Obsługa Jack Pub’u zastrzega sobie prawo do usuwania szklanek, butelek i kieliszków pozostawionych poza stolikami, gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób lub grożą rozbiciem (szczególnie na: scenie, urządzeniach, stołach do gier, parapetach, oparciach loż).
8. Lokal nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wyrządzone, przez innych gości lokalu, za wszelkie szkody odpowiedzialność ponosi sprawca czynu!
9. W lokalu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i e-papierosów z wyłączeniem specjalnie oznakowanych miejsc dla osób palących, znajdujących się na terenie ogródka lokalu. Osoba przebywająca w tych miejscach, dobrowolnie zgadza się na przebywanie w strefie zadymionej.
10. Obsługa lokalu ma prawo odmówić obsługiwania oraz podania alkoholu osobie nietrzeźwej oraz osobie zachowującej się w sposób niekulturalny, napastliwy, osobie wulgarnej, agresywnej i w każdym przypadku, gdy osoba nie stosuje się do poleceń pracownika Jack Pub’u lub nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości. Pracownik ma prawo nie obsługiwać i nie podawać alkoholu osobie, która w przeszłości została wyproszona z lokalu.
11. Zgodnie z art. 15. Pkt 2 pracownicy klubu mają obowiązek odmówić sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej.
12. Jack Pub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bądź zgubione na terenie lokalu, parkingu i ogródka.

§3. Selekcja gości oraz opuszczanie terenu lokalu przez klienta

Podczas imprez i koncertów odbywających się w Jack Pub’ie obowiązuje selekcja klientów przy wejściu, której dokonuje wyznaczony pracownik lub pracownik ochrony. Całkowity zakaz wstępu obejmuje osoby niepełnoletnie oraz osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu i co do których istnieje podejrzenie, że mogą znajdować się pod wpływem innych środków odurzających.
Selekcjoner może również odmówić wstępu na imprezę osobom, których stan, wygląd lub zachowanie nie licuje z wizerunkiem naszego Pubu a także osobom, które uprzednio zostały z jakichkolwiek powodów wyproszone z lokalu.
1. Jack Pub nie akceptuje opuszczania lokalu „na chwilę” w trakcie trwania imprez i wydarzeń, pracownik ochrony lub pracownik lokalu ma prawo odmówić wyjścia „na chwilę” poza teren lokalu poza sytuacjami zagrażającymi zdrowiu i życiu.
2. Wyjście „na chwilę” poza teren lokalu podczas każdego wydarzenia wiąże się z unieważnieniem aktualnie posiadanego biletu lub wejściówki i z koniecznością ponownego zakupienia wejściówki lub biletu przy próbie ponownego wejścia do lokalu.
3. Klient lokalu zobowiązany jest przed opuszczeniem lokalu upewnić się, że nie pozostawił żadnych własnych rzeczy w lokalu. Jack Pub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez klienta na terenie lokalu. Rzeczy znalezione przez obsługę są fotografowane i publikowane w terminie 3 dni roboczych na naszej stronie: www.jackpub.net/znalezione/

§4. Szatnia

1. Od dnia 01.10.2021r. w sezonie jesienno-zimowym szatnia jest obowiązkowa i płatna 2 zł od wieszaka (możliwość zawieszenia 1 kurtki i 1 torebki/plecaka). Płatność za szatnie wyłącznie gotówką w odliczonym nominale 2 zł.
2. Pomieszczenie szatni jest monitorowane i zapewnia większe bezpieczeństwo niż przedmioty pozostawione przy stolikach lub w lożach.
3. Klient nie powinien wnosić do lokalu przedmiotów szczególnie cennych oraz znacznych kwot gotówki gdyż obsługa Jack Pub'u nie odpowiada za ich ewentualne zagubienie bądź kradzież.
4. Zabrania się wnoszenia do lokalu i przechowywania w lokalu niebezpiecznych przedmiotów, własnego alkoholu i przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób i mienia lokalu.
5. Klient oddający ubrania do szatni otrzymuje plakietkę z numerem wieszaka.
6. W przypadku zagubienia plakietki z numerem obowiązuje opłata w wysokości 30zł.
7. W przypadku zagubienia plakietki z numerem zwrot ubrań następuje po zakończeniu imprezy po uprzednim dokonaniu opłaty za zagubienie plakietki z numerem.

§5. Bezpieczeństwo, ewakuacja i warunki p-pożarowe.

Wasze bezpieczeństwo jest dla nas sprawą priorytetową. Dlatego wszyscy pracownicy przeszli odpowiednie szkolenia BHP i P-poż. Architektura oraz wyposażenie lokalu pomyślane są tak, aby w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia, można było zminimalizować lub całkowicie zażegnać niebezpieczeństwo, a w razie konieczności sprawnie przeprowadzić ewakuację. O tym, że Jack Pub jest najbezpieczniejszym lokalem w Jaśle decydują min.:
- Dwa wyjścia ewakuacyjne (główne dwuskrzydłowe drzwi) oraz wyjście poprzez zaplecze uruchamiane podczas sytuacji zagrożenia;
- System zabezpieczeń przeciwpożarowych i czujników dymu;
- System kilkunastu kamer monitorujących cały obiekt;
- Skuteczna ochrona i weryfikacja gości przy wejściu;
- Sprawne urządzenia gaśnicze (gaśnice znajdują się za barem) oraz w szatni i na kuchni.
Klient lokalu ma obowiązek zastosowania się do wszelkich uwag pracownika lokalu i pracownika ochrony oraz w razie potrzeby bezzwłocznie udać się do wyjścia ewakuacyjnego wskazanego przez pracownika lokalu.

§6. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO), informujemy: Administratorem Pani/Pana danych osobowych i właścicielem Jack Pub’u jest firma: JACK PUB - Hard Rock Jasło Pub Żaneta Wierzgacz, identyfikująca się numerem NIP: 6852332078 oraz numerem REGON: 366655430 z siedzibą w Jaśle, ul. Kazimierza Wielkiego 15, e-mail: kontakt@jackpub.net , telefon: (13) 491 16 90
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do:
- przyjęcia rezerwacji
- zapewnienie skutecznej ochrony w lokalu
- przygotowania oferty
- zawarcia i realizacji umów koncertowych i innych wydarzeń kulturalnych oraz różnego rodzaju eventów
- wystawiania imiennych FV za wykonane przez nas usługi
Państwa dane osobowe i wizerunek są archiwizowane i przetwarzane w celach bezpieczeństwa i zachowywane przez okres 3 miesięcy, dane nie są przekazywane osobom trzecim poza sytuacjami przewidzianymi prawem.
Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przechowywane, zależnie od przepisów prawa, które obligują właściciela lokalu do ich przechowywania (np. ustawa o rachunkowości), a także od okresu przez jaki jest świadczona dana usługa.

§7. Kwestie organizacyjne

1. Właściciel Jack Pub’u zastrzega sobie prawo do odwołania każdej imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
2. Właściciel lokalu nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza zakupionego biletu, poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet na imprezę, która została odwołana. Zwrot kwoty biletu w takiej sytuacji nastąpi w terminie do 7 dni.
3. Przypomina się posiadaczowi biletu, iż zakupiony bilet lub wejściówka nie podlegają zamianie oraz zwrotowi w żadnym innym przypadku niż wymieniony w punkcie 1.
4. Uczestnik imprezy znajdujący się w lokalu lub na drogach dojazdu do lokalu ma obowiązek zastosować się bezwzględnie do poleceń pracowników Jack Pubu i pracowników ochrony.
5. W przypadku ogłoszenia alarmu należy bezzwłocznie udać się do wyjść wskazanych przez pracowników lokalu lub w wyznaczone miejsce zbiórki.
6. Właściciel klubu zastrzega sobie prawo w połączeniu z wszystkimi postanowieniami i dyrektywami, do tego co następuje:
- Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych;
- Odwołać, skrócić lub zrezygnować z części imprezy z przyczyn będących poza kontrolą, bez uprzedzania i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty;
- Zmienić program imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i bez wypłacania rekompensaty.

§8. Zagrożenia i ostrzeżenia specjalne

1. Każdy klient Jack Pub’u może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Klient zobowiązany jest zająć miejsce w lokalu, które nie będzie zagrażać uszkodzeniem słuchu.
2. Uczestnik imprezy zgadza się na rejestracje przez system kamer monitoringu jego wizerunku, prowadzoną w celu zapewnienia bezpieczeństwa, oraz w przypadku wystąpienia zagrożenia do przekazania nagrania odpowiednim organom porządkowym.
3. Każdy klient Jack Pub’u może być narażony na oślepiające oświetlenie sceniczne i laserowe, które w przypadku bezpośredniego spoglądania w wiązkę światła lub lasera może spowodować uszkodzenie wzroku. Klient zobowiązany jest nie zwracać wzroku bezpośrednio w urządzenia świetlne emitujące promienie laserowe oraz bezpośrednio w oświetlenie sceniczne.

W Jack Pub’ie obowiązują zasady koleżeństwa i dobrze rozumiane zasady współżycia społecznego.
Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące działalności lokalu prosimy o kontakt, telefon: (13) 491 16 90, e-mail: kontakt@jackpub.net - postaramy się niezwłocznie na nie odpowiedzieć.
Wejście na teren Jack Pub’u oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.Pobierz Regulamin w wersji STANDARDOWEJ - format PDF

Jack Pub radzi - pij odpowiedzialnie! Nie pożyczaj pieniędzy na alkohol, nie wydawaj pod wpływem alkoholu pieniędzy, których przeznaczeniem jest utrzymanie Ciebie i/lub Twojej rodziny. Nigdy nie prowadź samochodu po alkoholu. Nie pij, jeśli jesteś w ciąży lub jeśli pod Twoją opieką znajdują się osoby małoletnie. Nie wdawaj się w spory i emocjonalne dyskusje po alkoholu. Jeśli nie umiesz powstrzymać agresji po alkoholu – nie pij go! Jeśli odmówiono Ci sprzedaży alkoholu w lokalu nie traktuj tego osobiście a jedynie jako wyraz naszej troski o Ciebie!

Regulmin stanowi własność intelektualną Jack Pub'u i nie może być powielany i rozpowszechniany zarówno w formie oryginalnej jak i zmienionej bez zgody i pozwolenia właścicieli Jack Pubu.